Loading posts...
Dream  of Europe, Germany เมืองยุโรปในฝัน ประเทศเยอรมนี

Dream of Europe, Germany เมืองยุโรปในฝัน ประเทศเยอรมนี

มื่อต้นปีที่ผ่านมาเรามีโอกาสเดินทางไปประเทศทางยุโรป ทวีปยุโรปเป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลก เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก คมนาคมส่วนใหญ่จะเป็นระบบรถราง เช่น รถ...