Loading posts...
ห้องอาหารอูโนมาส เปิดให้บริการแล้ว พร้อมมาตรการด้านสุขอนามัย แบบ New Normal

ห้องอาหารอูโนมาส เปิดให้บริการแล้ว พร้อมมาตรการด้านสุขอนามัย แบบ New Normal

ห้องอาหารอูโนมาส โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมเปิดให้บริการแล้วเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับมาตรฐานการบริก...