Loading posts...
Home ME ANALYZE “ผลการสำรวจชี้ ผู้ค้าเกือบ 60% เห็นว่าทราฟฟิกของลูกค้าที่เดินเข้าร้าน (Foot Traffic) และรายได้เพิ่มขึ้น หลังจากเปิดรับชำระเงินผ่านอาลีเพย์
Now reading: “ผลการสำรวจชี้ ผู้ค้าเกือบ 60% เห็นว่าทราฟฟิกของลูกค้าที่เดินเข้าร้าน (Foot Traffic) และรายได้เพิ่มขึ้น หลังจากเปิดรับชำระเงินผ่านอาลีเพย์