Loading posts...
Home NEWS & EVENT บางกอกแอร์เวย์สผ่านการตรวจและได้รับใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน (IOSA) จากสมาพันธ์ผู้ขนส่งทางอากาศนานาชาติ (IATA)
Now reading: บางกอกแอร์เวย์สผ่านการตรวจและได้รับใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน (IOSA) จากสมาพันธ์ผู้ขนส่งทางอากาศนานาชาติ (IATA)