Loading posts...
Home NEWS & EVENT ‘เอสซีจี’ จับมือ ‘บางจาก’ พัฒนา ‘Greenovative Lube Packaging’ นวัตกรรมพลาสติกรีไซเคิลจากแกลลอนน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วเพื่อผลิตแกลลอนใหม่
Now reading: ‘เอสซีจี’ จับมือ ‘บางจาก’ พัฒนา ‘Greenovative Lube Packaging’ นวัตกรรมพลาสติกรีไซเคิลจากแกลลอนน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วเพื่อผลิตแกลลอนใหม่