Loading posts...
Home NEWS & EVENT The Future of Mobility สถานทูตเยอรมันประจำกรุงเทพจะสร้างแพลตฟอร์มที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต เพื่อประสานให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารได้มีโอกาสมาแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคตของการเดินทาง
Now reading: The Future of Mobility สถานทูตเยอรมันประจำกรุงเทพจะสร้างแพลตฟอร์มที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต เพื่อประสานให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารได้มีโอกาสมาแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคตของการเดินทาง