Loading posts...
Home NEWS & EVENT เอสซีจีบุกธุรกิจพลังงานสะอาดครบวงจร มุ่งลดต้นทุนรับมือราคาพลังงานพุ่ง เน้นกลุ่มนิคมฯ โรงงานใหญ่ทั่วอาเซียน หนุนเศรษฐกิจฟื้น ตั้งเป้าโต 4 เท่า
Now reading: เอสซีจีบุกธุรกิจพลังงานสะอาดครบวงจร มุ่งลดต้นทุนรับมือราคาพลังงานพุ่ง เน้นกลุ่มนิคมฯ โรงงานใหญ่ทั่วอาเซียน หนุนเศรษฐกิจฟื้น ตั้งเป้าโต 4 เท่า