Loading posts...
Home NEWS & EVENT Bitkub Blockchain Technology ผนึก Finstable มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตและพันธมิตร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชน ย ณ งาน Block on the Beach จังหวัดภูเก็ต
Now reading: Bitkub Blockchain Technology ผนึก Finstable มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตและพันธมิตร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชน ย ณ งาน Block on the Beach จังหวัดภูเก็ต