Loading posts...
Home NEWS & EVENT “แม่นาย ไม้หมอนฟาร์ม” กระจายอาชีพสร้างรายได้เติมสุขให้ชุมชน ปรับตัวเรียนรู้ข้ามผ่านทุกวิกฤติ สู่ต้นแบบเกษตรครบวงจร เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน
Now reading: “แม่นาย ไม้หมอนฟาร์ม” กระจายอาชีพสร้างรายได้เติมสุขให้ชุมชน ปรับตัวเรียนรู้ข้ามผ่านทุกวิกฤติ สู่ต้นแบบเกษตรครบวงจร เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน