Loading posts...
EXIM BANK สภาหอฯ ส.อ.ท. สรท. และ มธ. ฉลองความสำเร็จสร้างผู้นำธุรกิจระหว่างประเทศ ที่มีศักยภาพรุกตลาดใหม่ ในหลักสูตร TOP X Executive Program รุ่นที่ 2

EXIM BANK สภาหอฯ ส.อ.ท. สรท. และ มธ. ฉลองความสำเร็จสร้างผู้นำธุรกิจระหว่างประเทศ ที่มีศักยภาพรุกตลาดใหม่ ในหลักสูตร TOP X Executive Program รุ่นที่ 2

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร TOP X Executive Program รุ่นที่ 2 หลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาศักยภ...