Loading posts...
Corporate Brand แบรนด์องค์กร  จริงจังแค่ไหน … แค่ไหนเรียกจริงจัง?

Corporate Brand แบรนด์องค์กร จริงจังแค่ไหน … แค่ไหนเรียกจริงจัง?

โดยทั่วไปแล้วผู้บริหารองค์กร เจ้าของบริษัทหรือผู้ประกอบการ ไม่เว้นแม้แต่พนักงานในฝ่ายต่างๆ มักจะให้ความสนใจในเรื่องของการตอบโจทย์ตามเป้าหมายองค์กร กลยุทธ์การตลา...