Loading posts...
กระทรวงการคลัง สานพลังสภาหอฯ ส.อ.ท. และ สรท. พร้อมด้วย CMMU พัฒนาผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่การส่งออกสู่ยุค Next Normal

กระทรวงการคลัง สานพลังสภาหอฯ ส.อ.ท. และ สรท. พร้อมด้วย CMMU พัฒนาผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่การส่งออกสู่ยุค Next Normal

EXIM BANK ขานรับนโยบายกระทรวงการคลัง เดินหน้าสานพลัง 3 สภา ได้แก่ สภาหอฯ ส.อ.ท. และ สรท. พร้อมด้วย CMMU สร้างผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่การส่งออก โดยจัดให้มี Ecosys...