Loading posts...
ททท. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง  (Tourism Management Program for Executives: TME) รุ่นที่ 4 ประจำปี 2566

ททท. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Tourism Management Program for Executives: TME) รุ่นที่ 4 ประจำปี 2566

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดั...