Loading posts...
กรุงศรีสนับสนุนมูลนิธิถันยรักษ์ ตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านมแก่สตรีด้อยโอกาสต่อเนื่องเป็นปีที่ 14

กรุงศรีสนับสนุนมูลนิธิถันยรักษ์ ตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านมแก่สตรีด้อยโอกาสต่อเนื่องเป็นปีที่ 14

นายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (...