Loading posts...
EXIM BANK จัดงานกรรมการผู้จัดการพบพนักงาน  ตอกย้ำทิศทางการเดินทางสู่ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย  และองค์กรแห่งความหลากหลายในยุค Next Normal

EXIM BANK จัดงานกรรมการผู้จัดการพบพนักงาน ตอกย้ำทิศทางการเดินทางสู่ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย และองค์กรแห่งความหลากหลายในยุค Next Normal

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) จัดงานกรรมการผู้จัดการพบพนักงานครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เพื่อ...
กระทรวงการคลัง สานพลังสภาหอฯ ส.อ.ท. และ สรท. พร้อมด้วย CMMU พัฒนาผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่การส่งออกสู่ยุค Next Normal

กระทรวงการคลัง สานพลังสภาหอฯ ส.อ.ท. และ สรท. พร้อมด้วย CMMU พัฒนาผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่การส่งออกสู่ยุค Next Normal

EXIM BANK ขานรับนโยบายกระทรวงการคลัง เดินหน้าสานพลัง 3 สภา ได้แก่ สภาหอฯ ส.อ.ท. และ สรท. พร้อมด้วย CMMU สร้างผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่การส่งออก โดยจัดให้มี Ecosys...