Loading posts...
งานการแข่งขันเรือยาวช้างไทย และเทศกาลริมน้ำ เพื่อช่วยเหลือช้างไทย ปิดฉากด้วยความสำเร็จอีกครั้ง

งานการแข่งขันเรือยาวช้างไทย และเทศกาลริมน้ำ เพื่อช่วยเหลือช้างไทย ปิดฉากด้วยความสำเร็จอีกครั้ง

การแข่งขันเรือยาวช้างไทย และเทศกาลริมน้ำ ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นงานการกุศลที่จัดขึ้นเพื่อระดมทุนช่วยเหลือช้างไทย ที่กลุ่มโรงแรมอนันตรา จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ณ ริม...